Privacyverklaring

Algemeen

Zoals alle medische gegevens worden ook de gegevens die in het kader van deze studie verzameld worden uiterst vertrouwelijk behandeld. Je gegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en de Belgische Wetgeving (Belgische wet 30 Jul 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij worden het medisch geheim, de internationale richtlijnen (ICH-GCP) en de Belgische wetgeving nageleefd (onder meer de wettelijke vereisten zoals bepaald in de Belgische Wet van 30 juli 2018 inzake bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Belgische Wet van 22 augustus 2002 inzake rechten van de patiënt).

Indien je je deelname aan de studie wenst stop te zetten, zullen geen verdere nieuwe gegevens worden verzameld. De tot dan toe verzamelde gegevens zullen wel voor analyse gebruikt worden.

Door wie zullen je gegevens worden gebruikt?

Als opdrachtgever van het onderzoek, is UZ Leuven de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonlijke gegevens die verwerkt worden in het kader van het onderzoek.

Door in te stemmen met de deelname aan deze studie, ga je er ook mee akkoord dat je gegevens uit deze studie na afloop van de studie kunnen worden gebruikt door de financier, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), of door gelijkaardige onderzoeksinstituten voor volksgezondheid in Europa voor verdere analyses, bv. om te bepalen welke van de bestudeerde behandelingen de voorkeur verdient. Voor deze toekomstige projecten zullen KCE of de gelijkaardige onderzoeksinstituten voor volksgezondheid in Europa als verwerkingsverantwoordelijke je informeren over het gebruik en de doeleinden van deze verwerking conform de relevante wetgeving.

Hoe garanderen we de vertrouwelijkheid van je gegevens?

De onderzoekers die de aanvullende analyses uitvoeren zullen in geen geval je identiteit zien, en alle onderzoekers zullen gehouden zijn aan hun professionele geheimhoudingsplicht.

Om dit te verzekeren, worden alle studiegegevens van een code voorzien vooraleer ze aan derden worden overgemaakt, m.a.w. de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger(s) mogen de gegevens pas na codering krijgen. De code (link tussen de deelnemer en zijn/haar gegevens) wordt in een aparte databank bewaard, waartoe geen rechtstreekse toegang is. Enkel in noodgevallen kunnen de onderzoekers toegang verkrijgen door toegangssleutels bij twee externe medewerkers op te vragen (dubbele controle). Bijgevolg kan enkel het onderzoeksteam een verband leggen tussen een code en een deelnemer, indien nodig.

De verzamelde gegevens zullen geen elementen bevatten waarvan de combinatie tot de identificatie van jou als deelnemer zou kunnen leiden (bv. combinatie van initialen, geslacht en volledige geboortedatum).

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Conform de relevante wetgeving worden je gegevens die in het kader van het onderzoek verzameld worden gedurende minstens 25 jaar bewaard.

Wie kan ik contacteren voor vragen?

Indien je vragen hebt over hoe wij je gegevens gebruiken, dan kan je hiervoor steeds terecht bij je arts-onderzoeker. Ook de functionaris voor gegevensbescherming van het onderzoekcentrum staat tot je beschikking. De contactgegevens van deze laatste zijn als volgt: DPO - UZ Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven, e-mail gdpr.research@uzleuven.be.

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen over hoe je gegevens worden behandeld, bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
E-mail: contact(at)apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be